Decanen

decanen

De decanen informeren en begeleiden leerlingen gedurende hun schoolloopbaan bij het kiezen van profielen, sectoren en vakken in nauwe samenwerking met mentoren en docenten. De decanen adviseren leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een sector, een profiel, een vorm van vervolgonderwijs of een beroepsrichting.
 
Wie zijn de decanen?
Dhr. R. Dammers, decaan mavo
Mw. M. Kuiper, decaan havo
Mw. R. Jagtenberg, decaan vwo
Je kunt in principe de gehele week bij de decanen terecht. Zij zijn te bereiken in kamer 155. Het is handig om van te voren een afspraak te maken als je een decaan wilt spreken. Bij de deur van de kamer hangen roosters. Ouders kunnen telefonisch een afspraak maken.

Informatie
De decanen beschikken over veel informatie. Er is een kast en een archief met folders en brochures. Belangrijke informatie is te vinden op de posters op de prikborden. Veel informatie wordt klassikaal verspreid en via de mailbox van leerlingen. Informatie over vrijwel alle vervolgopleidingen kun je vinden via www.schoolweb.nl. Informatie over aanmelding en studiefinanciering op www.studielink.nl en www.duo.nl.

OSB

Oriëntatie op studie en beroep (OSB), ook wel loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) genoemd, is een vak, maar het staat niet op het rooster. Het vak bestaat uit een aantal informatieve lessen van de decanen, een aantal door de school georganiseerde activiteiten en een aantal door de leerling zelf uitgevoerde activiteiten. Leerlingen leggen (digitaal) een dossier aan waarin zij laten zien hoe zij zich op studies en beroepen hebben georiënteerd. Ze moeten laten zien dat ze met OSB veertig uur bezig zijn geweest. Het vak OSB volgen leerlingen vanaf klas 2 mavo tot en met 6 vwo.
Informatieve lessen van de decanen worden gegeven gedurende het hele schooljaar.

De school organiseert ook activiteiten. Op 14 en 15 november 2017 zijn dat de studie- en beroepenvoorlichtingsavonden voor 4 havo en 5 vwo (verplicht) in het gebouw van de Hogeschool InHolland. Er is het project Choice voor klas 2 mavo, de mbo-markt in januari voor 3 en 4 mavo, het Nova oriëntatietraject in oktober en november voor 4 mavo, de studiedagen voor 3 en 4 havo. En er wordt voorlichting gegeven door studenten hier op school.
Door leerlingen zelf uitgevoerde activiteiten zijn bijvoorbeeld een bezoek aan een open dag, een meeloopdag, een proefstudeerdag, een 'snuffelstage', studiematchingactiviteiten of een gesprek met de decaan. Proefstuderen kan bij een aantal opleidingsinstituten ook online worden gedaan.

OSB is een zogenaamd handelingsvak, waarvoor je geen cijfer krijgt.

Studiekosten

Voor leerlingen die achttien jaar worden, gaat er in financieel opzicht veel veranderen. Het recht op kinderbijslag vervalt vanaf het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag. Het recht op een basisbeurs bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is een systeem gekomen waarbij aanstaande studenten moeten lenen.  Zodra je aan een vervolgopleiding begint val je in dit  ‘leenstelsel'. Het leenstelsel geldt voor studies in hbo en wo.
Je kunt vanaf september 2017 per maand maximaal 1034,85 euro lenen van de overheid. Over de schuld betaal je rente. Je betaalt de schuld na je studie in 35 jaar af. Als je na je afstuderen minder dan het minimumloon verdient, hoef je (nog) niet af te lossen. Voor mensen met een heel laag inkomen blijft een aanvullende beurs bestaan, maximaal 387,92 euro per maand. Iedereen houdt recht op een OV-jaarkaart. Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 zullen de decanen aan ouders en leerlingen meer gedetailleerde informatie geven. Op de site van DUO is deze informatie ook terug te vinden.
Er bestaat ook een gemeentelijke Tegemoetkoming Studiekosten, waarover men informatie kan aanvragen bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem.
Studiefinanciering voor leerlingen in het mbo gaat op basis van een tegemoetkoming. Nieuw per 1 januari 2017 kunnen ook mbo'ers jonger dan 18 jaar de OV-jaarkaart krijgen, lees hier meer.

Vervolgstudies

Aanmelden hbo en wo
Wanneer je je wilt inschrijven voor een studie aan een instelling voor hbo of een universiteit, moet je je –bij voorkeur voor 1 december- aanmelden via Studielink. Hiervoor is een DigiD met SMS vereist. De dead-line voor je inschrijving is 1 mei 2017. De aanmelding gaat elektronisch, via de site www.studielink.nl. Iedere leerling in 5 havo en 6 vwo krijgt een folder waarin staat hoe dat gaat. De datum van 1 december is geen harde 'dead-line', want je kunt na 1 december wijzigingen in je aanmelding aanbrengen.

Een uitzondering geldt voor studies met een zogenaamde decentrale selectie. Die bestaan in het hbo en het wo. Traditiegetrouw horen daarbij studies als geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde, maar de laatste jaren is bijvoorbeeld psychologie ook een studie met decentrale selectie, in het hbo een studie als journalistiek, verpleegkundige en fysiotherapie. Voor deze studies moet men zich veel eerder inschrijven (vóór 15 januari 2018). 
Enkele opleidingen in het hbo mogen een selectie doen. Het betreft de kunstopleidingen, opleidingen voor de alo’s en de hotelscholen. Gedetailleerde informatie is te vinden op www.duo-ib-groep.nl.

Studiematching
Leerlingen die naar het wo of hbo willen, krijgen te maken met studiematching of studiekeuzecheck. De opleidingen en de studies willen graag weten of jij geschikt bent voor jouw studie. Daarom moet je, na je inschrijving vóór 1 mei van je examenjaar, een online-vragenlijst invullen. Dat is verplicht. Daarnaast kunnen de opleidingen van je verlangen dat je aan verplichte toetsen, meeloopdagen, colleges of interviews meedoet. Daarna geven ze je een (vrijblijvend) studieadvies. Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 geven decanen hierover uitvoerige informatie.

Vervolgstudies: mbo
Om leerlingen al in de tweede klas een idee te geven van vervolgopleidingen in het mbo, organiseren het Nova College en het Mendelcollege de manifestatie 'Choice'. Leerlingen van 2 mavo moeten een sector kiezen. Om die reden gaan ze een middag naar het Kennemer Sportcenter Haarlem en krijgen daar informatie en uitleg over de vele mogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs.

De klassen 3 mavo (verplicht) en voor 4 mavo (facultatief) krijgen in december 2017/januari 2018 te maken met de mbo-beroepenmarkt. De leerlingen kunnen naar keuze een workshop volgen over drie vervolgopleidingen. Deze workshops vinden plaats in het gebouw van het Nova College aan de Zijlweg.
In klas 4 mavo kunnen leerlingen een oriëntatietraject doen bij het Nova College. Dit houdt in dat ze gedurende drie donderdagmiddagen, van oktober tot november, de kans krijgen zich te oriënteren op een vervolgopleiding.

Open dagen/ inschrijven mbo
Voor alle leerlingen van 3 en 4 mavo, 4 en 5 havo zijn er de open dagen voor het mbo. Open dagen zijn meestal buiten schooltijd, zodat ze goed te bezoeken zijn. Mocht het toch onder schooltijd vallen dan kan een leerling uit een examenklas daar vrij voor vragen. Hij/zij doet dat door een speciaal verlofformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de decanen. Daarover krijgen leerlingen informatie in een voorlichtingsbrochure. Het Nova houdt open huis in de maanden november tot en met april. Het is belangrijk goed te onderzoeken wanneer de inschrijving van een mbo-opleiding sluit. Dit verschilt per opleiding. Aangeraden wordt om in ieder geval vóór 1 mei van het examenjaar in te schrijven. Houd er rekening mee dat een aantal mbo opleidingen de 1 maart of 1 april datum hanteren.

Open dagen hbo en wo
Vooral in het najaar en in het voorjaar doen scholen voor mbo, hbo en universiteiten hun uiterste best om reclame te maken en kandidaat-studenten te interesseren voor hun opleidingen.
Meeloopdagen, informatiedagen en open dagen worden overal georganiseerd. De meeste open dagen zijn op zaterdag of in het weekeinde. Een aantal vindt echter ook plaats in schooltijd. Leerlingen zullen dus soms in schooltijd naar zo’n open dag gaan. De school kan daarvoor beperkt verlof geven.

Voorbeelden van interessante websites over vervolgopleidingen, studiekeuze enzovoort, zijn de volgende:
http://www.studiekeuze123.nl
http://www.studielink.nl
http://www.duo.nl
http://www.mbowijzer.nl

Mendelcollege

Mendelcollege

Beroepsoriëntatie

Beroepsoriëntatie

Ontdek je talenten