Maatschappelijke stage

bovenkant maatschappelijke stage2

In het regeerakkoord van oktober 2012 is besloten de maatschappelijke stage voor leerlingen in het middelbaar onderwijs  niet meer verplicht te stellen. Het Mendelcollege vindt maatschappelijke stage echter een belangrijk onderdeel van de vorming van haar leerlingen. Het Mendelcollege heeft dan ook heel bewust gekozen om de maatschappelijke stage voort te zetten, ook nu deze stage niet meer wettelijk voorgeschreven is, om zo de betrokkenheid van leerlingen bij de wereld om ons heen te vergroten.
 
Wat is Maatschappelijke stage?
Om samen te kunnen leven, heb je elkaar nodig. Vrijwilligers vervullen een onmisbare rol in de samenleving. Ze helpen bijvoorbeeld bij sportwedstrijden, zetten zich in voor het behouden van natuur in de omgeving of ze organiseren een straatfeest of  ondernemen iets met hulpbehoevende mensen.
Tijdens je maatschappelijke stage komen de meeste leerlingen voor het eerst in aanraking met vrijwilligerswerk. Het is een leerzaam traject waarin de leerling zich, naast het feitelijke vrijwilligerswerk, ook in andere aspecten kan bekwamen zoals organiseren, contacten leggen en samenwerken. Het werk is belangrijk voor zowel de leerling als voor de samenleving.
 
Mendelcollege en Maatschappelijke stage
Het Mendelcollege heeft al vanaf 2005 ervaring opgedaan met maatschappelijke stages. Onderdeel van het leertraject van de maatschappelijke stage is het contacten leggen met maatschappelijke organisaties. De leerlingen zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplek. De leerlingen vinden op deze wijze ook eerder een stageplaats die aansluit bij hun persoonlijke interesses. Aan de maatschappelijke stage is een vakopdracht verbonden. Deze opdracht wordt beoordeeld en telt mee voor het rapportcijfer. De maatschappelijke stage maakt deel uit van het verplichte curriculum. 
bovenkant maatschappelijke stage3
Maatschappelijke stage huidig schooljaar
Voor dit schooljaar wijkt de organisatie van de maatschappelijke stage niet af van die van de vorige jaren. De leergangen 3 mavo en 3 havo lopen een stage van 30 uur gedurende een week, de leerlingen in 4 vwo (20 uur) lopen de stage verspreid door het jaar heen. De stageweek voor leerlingen in 3 mavo is rond april 2017 en voor leerlingen in 3 havo begin november 2016.

Ontdek je talenten